SVENSKA KYRKAN OCH EFS

ATT VARA KYRKA

Att vara kyrka – en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Utbildningen riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda utvecklingsarbetet i församlingen. Utbildningen riktar sig till såväl ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

Att vara kyrka är en utveckling av utbildningen Att leda ideella medarbetare. Innehållet i utbildningen är till stor del detsamma med bland annat motsvarande kursmoment. I den nya utbildningen finns dock ett större fokus på att hitta roller och samspel mellan församlingens alla medarbetare i det gemensamma uppdraget att vara kyrka – därav namnbytet. En nyhet är också att utbildningen är på halvdistans och delvis webbaserad för att göra det enklare för alla församlingar och medarbetargrupper att kunna delta

Under fyra kursmoment lotsas deltagarna genom olika steg att se nuläget men också potentialen att utveckla sin församling kring ideellt engagemang utifrån församlingens egna förutsättningar. Två kursmoment är förlagda till folkhögskolan med fysiska träffar och två kursmoment sker på hemmaplan i församlingen.

Under kursen ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella. Deltagarna rustas att arbeta utifrån en förändringsmodell och skapar under kursens gång en utvecklingsplan för församlingens fortsatta arbete.

MÅLGRUPP: Församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang

DATUM FÖR DELKURSER PÅ STRÖMBÄCKS:

Kurstillfälle 1: 21-23 feb 2020
Kurstillfälle 2: 28-30 aug 2020

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 6 dec 2019

> Ladda ner flyer Att vara kyrka (pdf)

KURSSTART sker redan innan första kursmomentet på folkhögskolan genom att kursledningen kontaktar församlingen och kursdeltagarna, för att gemensamt planera hur processen ska fortlöpa med utvecklingsarbete och genomförande av de kursmoment som görs i den egna församlingen.
Efter de fysiska träffarna på folkhögskolan har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till utvecklingsprocessen i den egna församlingen och genomför självständigt eller med stöd av någon ur kursledningen kursmoment 2 och 4. Kursen leder fram till en formulerad utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideellt engagemang som sedan sjösätts och följs upp under det kommande året.

Kostnad per deltagande församling 10 000 kr samt 5000 kr per deltagare för kost och logi för de två delkurserna på Strömbäcks.

Ideellt forum och folkhögskolorna bekostar innehållet i utbildningen.

Församlingen betalar för deltagarnas material, resor, mat och logi på folkhögskolan samt omkostnader i samband med kursmoment 2 och 4 som görs på hemmaplan.

I  församlingsavgiften ingår ledarskapsdygnet samt tillgång till studiematerial och processledning för utvecklingsarbetet i församlingen.

ANSÖKAN görs till respektive folkhögskola, som i samråd med kursledning lämnar besked om antagning efter sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar att deltagande församling sänder flera medarbetare med olika roller – anställda, förtroendevalda och/eller ideella – till utbildningen. Kursen omfattar 6 kursdagar fördelat på 2 kursmoment på respektive folkhögskola, samt minst 2 kursdagar som genomförs på hemmaplan. Utöver detta krävs tid att kunna utveckla och utföra olika uppgifter som relaterar till kursmomenten.

Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl den enskilde kursdeltagaren som för församlingen. Ansökan görs därför av kyrkoherde/församlingsherde och till ansökan bifogas ett brev där hen och de som ska gå kursen formulerar vilken målsättning församlingen har med att delta.

I ansökan ska för varje deltagare anges:

  • Personnr
  • Namn
  • Roll i församlingen
  • Hemadress
  • Mailadress
  • Privat mobilnr

Ange dessutom:

  • Församlingens namn
  • Församlingens adress
  • Vart ska fakturan skickas
  • Referenskod på fakturan

Ansökan skickas sedan till info@strombacksfolkhogskola.se.

Kursplan

Kursmoment 1 och 3 äger rum på Strömbäcks folkhögskola.

Det ideella engagemangets betydelse – för kyrkan, individen och samhället

Kursmomentets fokus ligger på frågan om idealitetens Varför inom Svenska kyrkan och utgår från församlingssynens och människosynens avgörande betydelse för att utveckla församlingslivet som ett möjlighetsrum för ideellt engagemang. Vi lär också av aktuell forskning kring ideellt engagemang i det svenska civilsamhället och reflekterar kring hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

I kursmomentet ges verktyg och stöd för att kunna leda utvecklingsarbetet i församlingen under utbildningens gång. Ett av verktygen är en webbaserad lärplattform som används för dokumentation och reflektion bland deltagarna. Där finns också det webbaserade utbildningsmaterial som är tänkt att deltagarna ska använda i den del av utbildningen som sker på hemmaplan.

Förankring av idealitetens Varför samt stödstrukturer för delaktighet

Kursmomentets tre delar utförs på hemmaplan och leds av kursdeltagarna med stöd av utbildningsmaterialet i lärplattformen samt kursledningen.

Del ett handlar om att reflektera kring och förankra en gemensam förståelse gällande Idealitetens Varför bland församlingens alla medarbetare. Den andra delen handlar om att starta upp församlingens arbete med en utvecklingsplan för ideellt engagemang. Den tredje delen handlar om att synliggöra och utveckla stödstrukturer för delaktighet i församlingen.

Medarbetarskap – om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda

Under kursmomentet ges stort utrymme att reflektera kring roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Vilka roller och relationer ger alla medarbetare utrymme att växa samt ger församlingen förutsättningar att ännu bättre kunna utföra sitt uppdrag? I samtalet ryms frågor om ledning och organisering samt frågor om språk och former för gestaltning av tro. Ett annat fokus är frågor om mångfald bland ideella medarbetare och vilka uppdrag de skulle kunna ha. Under kursmomentet ges tid för deltagarna att jobba vidare med församlingens utvecklingsplan.

Färdigställande och delande av Utvecklingsplanen – från nuläge till önskvärt läge

I detta kursmoment färdigställer deltagarna, tillsammans med andra medarbetare, arbetet med församlingens utvecklingsplan. Därefter möts 2-3 församlingar för att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan de olika församlingarna. De församlingar som redan har en utvecklingsplan kan tillsammans med kursledningen hitta meningsfulla sätt att utvärdera och/eller utveckla hela eller delar av den.

Som en möjlighet till fortsatt stöd och lärande möts församlingarna ytterligare en gång under var och en av de följande 2 terminerna för att dela erfarenheter kring hur det egna utvecklingsarbetet fortgår.

Reflektionsdygn kring för församlingsledningen

Erfarenheter har visat att församlingsledningen har en avgörande roll för att utvecklingsarbetet kring delaktighet och engagemang i församlingen ska bli framgångsrikt. I utbildningen ingår därför ett reflektionsdygn för de deltagande församlingarnas församlingsledningar – kyrkoherdar, kyrkorådsordförande m.m. Under dygnet medverkar biskop Åsa Nyström, Fredrik Hedlund från Sensus, Ideellt forums samordnare JanOlof Nordström samt Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle pastorat. Inspelen från de medverkande berör ämnen som Idealitetens Varför, synen på medarbetarskap, nya sätt att leda och organisera samt strategisk ledning i församlingslivet. Under dygnet ges också rikligt med tid att reflektera och dela erfarenheter.

KONFIRMATIONSLÄGER PÅ STRÖMBÄCKS

Konfirmationslägren på Strömbäck är alltid fulla av liv. Det är veckor med lek och allvar, nya vänner, frågor om Gud och om livet. Samlingar i kapellet ger puls, kramringar ger värme och sångerna blir soundtrack till minnet av en speciell sommar.

VILL DU GÅ SOMMARLÄGER PÅ STRÖMBÄCKS?

Strömbäcks konfirmandläger arrangeras av EFS Västerbotten i samverkan med Svenska kyrkan i Umeå. Läs mer på Svenska kyrkans hemsida:

https://www.samycketmer.info/klippen-stromback/