DET HÄR ÄR MUSIKALAKADEMIEN

Musikalakademien är Sveriges nordligaste yrkesutbildning i Musikal. Musikalakademien utbildar musikalartister för den nordiska och internationella scenen sedan år 2000.

De tre uttrycksformerna musik, dans och teater har lika stort värde i sig och tränas separat, men utbildningens primära målsättning är att förena dem till en ny konstform – musikalen. För att kunna uppnå detta mål har vi, förutom ett fast lärarlag som finns på skolan varje dag, ett gästlärarsystem där du som student får möta professionella artister och pedagoger från Norden och Europa. Delar av utbildningen sker på engelska.

En klass vart tredje år

Musikalakademien antar endast en klass vart tredje år. Det betyder att Musikalakademiens lärarlag endast arbetar för dig och din klass och att du som studerar hos oss har vårt fulla fokus under dina år hos oss. Vi tror att det är viktigt att bli sedd och hörd, inte bara som student utan också som människa.

Kompetent och hållbar – som kollega och artist

På Musikalakademien läggs stort fokus på musikalartistens hantverk. Du ska bli kompetent och hållbar i musikalens olika discipliner och kunna sätta samman dem till en helhet. Hos oss utvecklar du också ditt kollegiala arbete, din samarbetsförmåga och ditt förhållningssätt mot andra. Du lär dig att arbeta med dina individuella mål, dina rutiner och att förhålla dig på ett hälsosamt sätt mentalt inför yrkesrollen.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Johanna E Hansson:
johanna.edlund@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år + 1 år påbyggnadsutbildning

STUDIETAKT: 100%

STARTDATUM: Augusti 2025

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Alla tre år är på eftergymnasial studiestödsnivå. Läs mer på csn.se

Att du som går Musikalakademien kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden, utvecklas till en unik, uttrycksfull och stark musikalartist, kunnig och flexibel i din yrkesroll. Att utveckla ditt berättande och konstnärskap i disciplinerna teater, sång och dans, både praktiskt och teoretiskt. Att du kan ta ansvar som scenkonstnär genom kreativitet och skaparförmåga, analys, diskussion, reflektion och kritiskt tänkande. 

Att göra dig kompetent som artist och kollega

Att du, efter genomförd utbildning, ska besitta de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna lösa framtida sceniska uppgifter som musikalartist. 

Hållbar som artist och kollega

Att du, efter genomförd utbildning, fysiskt och mentalt, ska klara de påfrestningar som yrket kräver. 

Efter tre år på Musikalakademien har du en bred grund, som ger dig möjlighet att arbeta inom olika delar av kultursektorn – med musikal, teater, opera, film, show eller andra konstnärliga sammanhang. Utbildningen är godkänd av Fackförbundet Scen & Film. 

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år.

Du ska ha skickat in ansökan i tid.

Du ska bedömas ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodose dig utbildningens kursplaner och mål.

För att gå utbildningen krävs grunderna i det svenska språket.

Du ska vara drogfri sedan en tid tillbaka.

Studerande på Musikalakademien betalar en basavgift och en tilläggsavgift. Läsåret 2024/2025 är basavgiften 2270 kr per termin och tilläggsavgiften 5 750 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, dryck till förmiddagsfikat och gemensamma måltider i samband med olika arrangemang på skolan.

Tilläggsavgiften tas ut därför att utbildningen har extra kostnader bland annat genom hyra av teknisk utrustning, ljudsystem, rekvisita med mera som behövs i samband med produktioner. Avgiften går också till en del av kostnaden för studieresor samt för kopierade kompendier.

Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje ny termin. Full terminsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig kursföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

LÄSÅRET 2024/2025

2024-08-19 – 2024-12-20
Uppehåll vecka 44.

2025-01-07 – 2025-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Ansökan till MA 2022-2025 är avslutad. Nästa audition till Musikalakademien kommer att ske våren 2025. Audition är gratis och alla som uppfyller antagningskraven är välkomna.

> Läs mer om audition och ansök här

UTBILDNINGSPLAN

Ett

IDENTIFIERA
Ditt första år ägnas till största delen åt disciplinträning och teknik. Du bygger styrka och hållbarhet i ditt instrument: din kropp, din röst och din kreativitet. Du lägger grunden för teoretiska kunskaper och analysförmåga av ditt konstnärliga uttryck och konstformen musikteater.

PROJEKT ÅR 1

Tillsammans med dina kollegor gör ni en körkonsert i julens tecken. Du arbetar med att möta publik samtidigt som du utvecklar din förmåga och färdighet, vokalt och sceniskt, att verka professionellt i körsammanhang.

Ett första möte med skriven text. Vi arbetar med etyder, korta delar av pjäser, från tex Shakespeare, Tjechov, Strindberg, Brecht mfl. Tillsammans tar vi de första stegen mot att kunna skapa en levande rollkaraktär.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du med scener ur ett klassiskt musikalverk. Du lär dig både analys av musikteater och praktiskt sceniskt arbete, repetition och att möta en publik.

KURSINNEHÅLL ÅR 1

Skådespelar- och färdighetsträning i syfte att utveckla din förmåga i och förståelse av skådespelarens hantverk. Att möta det skrivna ordet. Att i grupp såväl som enskilt arbeta med olika scener för att undersöka den dramatiska bågen, lägga enkla scenerier och börja skapandet av en rollkaraktär. Improvisation, fysikalitet och närvaroträning och att successivt arbeta med alltmer avancerade och komplexa sceniska uttryck. 

Du lär dig översiktligt om teaterns, dramats och skådespelarens historia. Du lär dig förstå strömningar och aktuella begrepp inom teater-och kulturhistoria.

Du lär dig analysförmåga av musikteaterverk. Kursen tar avstamp i klassiska musikalverk. Du arbetar sedan praktiskt med scener ur både klassiska och modernare musikaler. Du arbetar med att sätta samman de tekniker som du tränar i sång, talröst, instrumentet, rörelse, dans och i skådespelarteknik.

Du studerar musikalens uppkomst och utveckling i relation till sin samtid. Kunskap om musikalen, samhälls- och kulturhistoria ger dig förmåga att analysera alla material du sedan arbetar med. Genom historisk kunskap får du verktyg att kunna utöva och utveckla musikalformen.

JAZZDANS OCH BALETT
Du utvecklar din förmåga och förståelse för kroppens olika uttryck i dans och rörelse. Du utvecklar danstekniska färdigheter, kroppskontroll, musikalisk förståelse i stilar som är relevanta för din kommande profession. Genom daglig träning i ämnet får du tekniker, verktyg och stöd i den kroppsliga och konstnärliga utveckling som musikteater kräver för din kommande yrkesroll.

Kurser som Pilates, Floor barre, Improvisation och Komposition, Partnering och Pardans kommer även att finnas i schemat beroende på repertoar och projekt.

Kortkurser: Salsa och Flamenco.

Du utvecklar ditt berättande via hela ditt instrument, kropp, röst, andning, ljud och rörelse. Genom olika tekniker, improvisation och kreativt skapande får du en större medvetenhet om ditt instruments olika uttryck.

Du utvecklar ditt personliga sceniska uttryck och lär dig lär dig att tolka material. Detta sker genom scenisk och musikalisk framställning och träning i musikdramatiskt gestaltningsarbete. Kursen innehåller även delmomentet mötet mellan ackompanjatör och skådespelare.

Individuell sångundervisning där du utvecklar din röst och dina kvalitéer som sångare. Genom daglig träning, med hjälp av sångprogram, får du tekniker, verktyg och stöd i din röstliga, kroppsliga och konstnärliga utveckling. 

Du utvecklar din förmåga och färdighet, vokalt och sceniskt, att verka professionellt i kör och ensemblesammanhang inom det kommande musikteateryrket. 

Du lär dig om röstens anatomi och fysiologi i teori och du lär dig att omsätta den kunskapen praktiskt i ditt utövande. Du lär dig om röstens utveckling från barn till vuxen, röstfack, röstens kvalitéer och sound.

Du utforskar röstens dynamiska berättaregenskaper i sceniskt tal. Du tränar röstens uttryck, bärighet, flexibilitet i uttryck, artikulation, färgningar, scensvenska och förhållande till dialekter. 

Kursen ger dig verktyg och färdigheter att förstå musikens språk, att kunna instudera material på egen hand, samt förmåga att med relevanta termer kunna kommunicera musik. Kursen innefattar bland annat notation, rytmik, harmonik, a vista-läsning och gehörsträning.

Du lär dig arbeta med studieteknik och studierutiner. Du lär dig sätta mål och arbeta aktivt för att nå dem. Fokus under detta läsår ligger på SMART målformulering. Som en delkurs under detta läsår läser du om Kost & Hälsa. Du lär dig hur mat och näringsintag påverkar din hälsa.

Genom att få ta del av andras konstnärliga processer och färdiga föreställningar lär du dig att beskriva och reflektera över konstnärliga kvalitéer, uttryck och ställningstaganden. Du möter olika yrkesroller i en produktion för att få en större helhetsbild av de de olika funktioner som behövs. Du lär dig att sätta det i relation till ditt eget konstnärskap och kommande yrkesliv.

Två

ETABLERA
Ditt andra år handlar om att utmana dig och dina specifika ämnesbehov. År två ska ge dig fortsatt och fördjupad kunskap. Du kommer att få arbeta med att integrera disciplinerna mot scenframställning med musikdramatiska verk som verktyg för att ges möjlighet att utveckla ditt eget uttryck.

PROJEKT ÅR 2

Tillsammans med dina kollegor gör ni en körkonsert i julens tecken. Du arbetar med att möta publik samtidigt som du utvecklar din förmåga och färdighet, vokalt och sceniskt, att verka professionellt i körsammanhang.

OSCE betyder objective structured clinical examination och är en examinationsform som syftar till att mäta praktiska färdigheter individuellt hos de som genomgår examinationen. Musikalakademien samarbetar med psykologprogrammet vid Umeå Universitet och din roll som figurant är att agera som skådespelare under psykologstudenternas examination.

Vi studerar och använder oss av berömda historiska tal, vilka vi sedan framför egna versioner av.

Tillsammans med dina kollegor ska ni sätta ihop en mindre scenisk konsert. Du lär dig att möta och kommunicera med en publik i mindre och större sammanhang. Du lär dig presentera och framföra material, som du själv och tillsammans med kollegor valt att sätta ihop. Du lär dig förberedelsearbetet inför sceniskt framträdande och framför det för publik. 

I detta projekt arbetar du med scener ur modernare och komplexa musikalmaterial. Du fördjupar din förmåga att gestalta musikteater och analysera material. Projektet kan redovisas publikt i scenisk form eller readingform.

KURSINNEHÅLL ÅR 2

Skådespelar- och färdighetsträning i syfte att fördjupa din förmåga i och förståelse av skådespelarens hantverk. Fördjupning av improvisationstekniker, fysikalitet och närvaroträning i arbete med alltmer avancerade och komplexa sceniska uttryck. Som delkurs under detta läsår har du Stagefight. Du lär sig att utföra och skapa koreografier för slagsmål, för scen, film och teater.

Du kommer att genom arbete med Neutralmask och Clown fördjupa arbetet med kroppens och röstens uttrycksfullhet och genom att lära sig arbeta inom och förhålla sig till ett specifikt regelverket utveckla och förhöja din förmåga som skådespelare.

Du fördjupar dina färdigheter i komplex musikalrollgestaltning. Genom praktiskt repetitionsarbete utmanas du i de grundläggande tekniker som du grundlagt under årskurs 1. Du fördjupar tekniker som du identifierat i sång, talröst, instrumentet, rörelse, dans och i skådespelarteknik.

JAZZDANS OCH BALETT
Du fördjupar din förmåga och förståelse för kroppens olika uttryck i dans och rörelse. Du fördjupar danstekniska färdigheter, kroppskontroll, musikalisk förståelse i stilar som är relevanta för din kommande profession. Genom daglig träning i ämnet får du tekniker, verktyg och stöd i den kroppsliga och konstnärliga utveckling som musikteater kräver för din kommande yrkesroll.

Kurser som Pilates, Floor barre, Improvisation och Komposition, Partnering och Pardans kommer även att finnas i schemat beroende på repertoar och projekt.

Kortkurser: Modern och nutida dans/Contemporary, Streetdance och Stepp.

Du fördjupar din förmåga till berättande via hela ditt instrument, kropp, röst, andning, ljud och rörelse. Fokus under detta läsår ligger på Labanteknik och hans eight efforts.

Du fördjupar ditt personliga sceniska uttryck och din förståelse för att tolka material. Arbetet fortsätter genom scenisk och musikalisk framställning och träning i musikdramatiskt gestaltningsarbete. Kursen innehåller även delmomentet mötet mellan ackompanjatör och skådespelare.

Individuell sångundervisning där du fördjupar din kunskap och förståelse för din röst och dina kvalitéer som sångare. Fokus under detta läsår är att utveckla en större repertoar- och genrekännedom, fördjupa din musikaliska förståelse och ditt språkbruk genom att sjunga material på svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska. 

Du fördjupar din förmåga och färdighet, vokalt och sceniskt, att verka professionellt i kör och ensemblesammanhang inom det kommande musikteateryrket.

Du fördjupar din kunskap och förståelse kring röstens anatomi och fysiologi i teori och fortsätter omsätta den kunskapen praktiskt i ditt utövande. Som delkurs under detta läsår läser du kursen Röstvård. Du lär dig att ta hand om din röst och ha en god rösthälsa. Du lär dig ställa daglig röststatus och utifrån den kunna anpassa belastning och volym. Du får verktyg som hjälper dig att hålla rösten i gott skick, både ur det kroppsliga och mentala perspektivet.

Du lär dig att vokalt smycka ut en melodi. Riffing har i allt högre grad blivit en färdighet som behövs i musikteatergenren, eftersom fler och fler föreställningar är i pop/rock-stil. Du lär dig förstå ursprung från blues och gospel till nyare modern soul.

Fortsatt utforskande och fördjupning av röstens dynamiska berättaregenskaper i sceniskt tal, med specifikt fokus på musikteater.

Kursen ger dig fördjupade förmågor och färdigheter att förstå musikens språk, att kunna instudera material på egen hand, samt förmåga att med relevanta termer kunna kommunicera musik. Kursen innefattar bland annat notation, harmonik, a vista-läsning, transponering, arrangering och gehörsträning.

Du lär dig presentera och framföra material, som du själv och tillsammans med kollegor valt att sätta ihop. Du lär dig förberedelsearbetet inför sceniskt framträdande och framföra det för publik. Du lär dig att möta och kommunicera med en publik i mindre och större sammanhang. Som delkurs i detta projekt läser du en kurs i ljudteknik. Du lär dig rigga upp och ner på ett säkert och effektivt sätt. Du lär dig ställa in ljud anpassat för olika typer av lokaler och arrangemang. Du lär dig hur olika effekter och inställningar påverkar sång och instrument ljud. Du lär dig teknik för inspelning och publicering av ljud. 

Du fortsätter arbeta med din studieteknik och dina studierutiner med större medvetenhet kring dina behov. Du fortsätter sätta mål och arbeta aktivt för att nå dem. 

Du lär dig hur sömn och stress påverkar psykisk och fysisk hälsa. Du lär dig kartlägga dina sömnmönster och stressorer i vardagen. Du lär dig skapa goda sömnrutiner och bygga färdigheter för konstruktiva återhämtningsbeteenden.

Genom att få ta del av andras konstnärliga processer och färdiga föreställningar lär du dig att beskriva och reflektera över konstnärliga kvalitéer, uttryck och ställningstaganden. Du möter olika yrkesroller i en produktion för att få en större helhetsbild av de de olika funktioner som behövs. Du lär dig att sätta det i relation till ditt eget konstnärskap och kommande yrkesliv.

Tre

LEVERERA
Ditt tredje år handlar om att få omsätta dina kunskaper i praktiken genom olika typer av projekt och produktioner. Det kommer att vara ett produktions – och examinationsinriktat år där du får möta publik i olika kontext och sammanhang.

PROJEKT ÅR 3

Tillsammans med klasskollegorna skapar du en föreställning, genom research och skrivande och repetitioner skapar ni dramaturgi och berättande. Föreställningen framförs i klassisk publikform eller soppteaterform.

I detta projekt genomför du en musikalroll, från analys till instudering, repetitionsperiod och möte med publik under spelperiod. Du arbetar under ledning av professionellt kreativt team och föreställningen spelas på någon av teaterscenerna i länet.

KURSINNEHÅLL ÅR 3

Du lär dig alla aspekter av auditionprocessen. Du tränar praktiskt på att förbereda dig inför och att genomföra olika typer av audition. Kursen är kopplad till samtliga grunddiscipliner.

Du lär dig om branschens villkor och förutsättningar. Du lär dig hur man skriver och använder sitt CV och hur du marknadsför dig själv som artist. Du lär dig entreprenörskap, starta eget företag och om att söka stipendier, fonder och sponsring. Du lär dig om facklig information och om dina rättigheter. Du lär dig hur man läser och förstår ett kontrakt och om vilka olika typer av anställning som finns.

JAZZDANS OCH BALETT
Genom daglig träning fortsätter du att fördjupa danstekniska färdigheter, kroppskontroll, musikalisk förståelse i stilar och repertoar som är relevanta för din kommande profession. Fokus under detta läsår är auditionträning. Du lär dig alla aspekter av auditionprocessen. Du tränar praktiskt på att förbereda dig inför och att genomföra olika typer av dansaudition.

Kortkurs: Stepp.

Individuell sångundervisning där vi fokuserar på att välja repertoar efter din rösttyp och personlighet. Fokus under detta läsår är att sammanställa din auditionspärm, en pärm med lämpliga sånger till kommande auditions, för just dig.

Du fortsätter arbeta med din studieteknik och dina studierutiner med större medvetenhet kring dina behov. Du fortsätter sätta mål och arbeta aktivt för att nå dem.

Tillsammans med klasskollegorna skapar du en föreställning, genom research och skrivande och repetitioner skapar ni dramaturgi och berättande. Föreställningen framförs i klassisk publikform eller soppteaterform.

Du omsätter de kunskaper, tekniker och verktyg du besitter för att praktiskt tolka, skapa och interpretera material till en scenisk helhet.

Du lär dig om grunderna kring översättning av musikteaterlibretton. Du lär dig hur en översättning fungerar i jämförelse med ett originalmaterial. Du lär dig analysera musikaliska och språkliga förutsättningar. Praktisk övning ingår i att översätta.

Genom att få ta del av andras konstnärliga processer och färdiga föreställningar lär du dig att beskriva och reflektera över konstnärliga kvalitéer, uttryck och ställningstaganden. Du möter olika yrkesroller i en produktion för att få en större helhetsbild av de de olika funktioner som behövs. Du lär dig att sätta det i relation till ditt eget konstnärskap och kommande yrkesliv.