Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och bristande kunskaper i det svenska språket

Skolans möjlighet till pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning och bristande kunskaper i svenska.

Bakgrund
Strömbäcks folkhögskolas ambition är att verka i den anda som beskrivs i Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra ( 2005/06:192). Det innebär att Strömbäck vill erbjuda studier för personer med språksvårigheter och/eller olika funktionsvariationer. Detta kan dels förverkligas genom personliga anpassningar för de studerande på ordinarie utbildningslinjer, dels genom anpassade kurser.

Vår utgångspunkt är att den som antas till en kurs ska ha vilja och förmåga att bedriva studier. Det innebär att skolan gör en bedömning av varje ansökan. Skolan försöker efter samtal med den sökande anpassa metoder och miljö, så långt skolans resurser räcker. Skolan förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra om det finns rimlig möjlighet att anpassa undervisningen efter den sökandes behov. Då Strömbäck bedömer att skolans kunskaper och tillgängliga resurser är för knappa för att kunna erbjuda meningsfulla studier kan vissa personer med funktionsnedsättning nekas studieplats.

Språksvårigheter
Språksvårigheter är inget enhetligt begrepp. Orsaker till att en person inte behärskar svenska språket kan vara medicinska, sociala eller kulturella. För att tillmötesgå dessa personers behov krävs olika insatser från skolans sida.

Personliga anpassningar
För personer som inte har svenska som modersmål och för personer med dyslexi eller liknande språkliga svårigheter erbjuder Strömbäck studieplatser på ordinarie utbildningslinjer. För att bli antagen på någon av våra utbildningslinjer som alla har svenskspråkig undervisning kräver vi avklarad SFI eller språkliga kunskaper i svenska motsvarande godkänd årskurs 9. På de särskilda kurserna/utbildningslinjerna utgör brister i språket sällan ett hinder. För några studerande på allmän linje krävs i vissa fall insatser från skolan. I regel hanterar Strömbäck detta genom små studiegrupper, speciella studieverkstäder, extra enskild tid med lärare och i vissa fall är teknisk utrustning nödvändig. Strömbäck har också en anställd specialpedagog som kan bistå med screening, pedagogiska utredningar samt vid behov hjälpa deltagaren vidare till utredning. Dessa åtgärder förutsätter ekonomiskt stöd från Folkbildningsrådet och SPSM

Anpassningskurser/kommunikationskurser
Strömbäck erbjuder sk anpassningskurser för hörselskadade, döva och dövblinda. Vi erbjuder veckolånga kurser och antalet kurser varierar mellan sex till åtta veckor per läsår. Dessa kurser kräver hög lärartäthet, tolkar, assistenter, ledsagare, anpassad teknisk utrustning och ett anpassat boende. Verksamheten genomförs i samarbete med landstingets syn- och hörselvård och med ekonomiskt stöd från Folkbildningsrådet, SPSM och landstinget.

Rörelsehinder
Strömbäcks folkhögskola arbetar kontinuerligt med att anpassa inom- och utomhusmiljön för att underlätta för studerande med rörelsehinder. Ambitionen är att miljön inte ska upplevas som ett hinder för att studera hos oss. Skolbyggnader och studenthem är tillgängliga för personer med rörelsehinder exempelvis så finns hissar, dörröppnare, ramper, handikappanpassade toaletter etc.

Syn- och hörselnedsättning
Det är Strömbäcks ambition att kunna erbjuda personer med syn- och hörselnedsättning studier på ordinarie utbildningslinjer. Skolan är utrustad med hörselslingor i samlingslokaler som aula, konferenslokaler, restaurang etc. Med stöd från Folkbildningsrådet och SPSM är skolan beredd att vid behov göra nödvändiga och personliga anpassningar.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Antalet studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat på Strömbäcks långa kurser. I vissa fall har den studerande en diagnos, i andra fall kan en utredning pågå under studietiden, men ganska ofta finns ingen diagnos och symptomen upptäcks i undervisningen. Vår ambition är att kunna erbjuda studier för dessa grupper på våra ordinarie utbildningslinjer. Skolans erfarenhet är att även dessa studerande kan nå goda studieresultat då lärartätheten är hög, särskild hänsyn tas och om studiegruppens sammansättning är balanserad. Dessa åtgärder förutsätter en selektiv antagning och ekonomiskt stöd från Folkbildningsrådet och SPSM.

Psykiska och psykosociala funktionsnedsättningar
Strömbäck vill vara en skola även för dem som befinner sig i eller har befunnits i svåra sociala omständigheter och som har en psykosocial problematik. Genom ett gott bemötande och en god studie- och boendemiljö försöker Strömbäck vara ett stöd för dessa studerande att komma vidare i livet. Dessa insatser förutsätter ekonomiskt stöd från Folkbildningsrådet och SPSM.

Samtalsstöd
Många studerande med psykiska eller psykosociala problem har en samtalskontakt på hemorten. Det är viktigt att dessa kontakter uppehålls under studietiden. Strömbäck erbjuder samtal med kurator, skolpräst och annan personal och dessa är också behjälpliga att förmedla kontakter med sjukvård och sociala myndigheter.

Missbruk
Strömbäcks folkhögskola kan inte erbjuda studier för dem som befinner sig i ett aktivt missbruk. Det gäller i synnerhet missbruk av alkohol och droger (se policydokument). När det gäller annat missbruk och självdestruktivt beteende, gör skolan en bedömning i varje enskilt fall.