Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Kursrådet – uppdragsbeskrivning

Kursrådet är deltagarnas främsta forum för synpunkter och påverkan. I Kursrådet behandlas ärenden som är gemensamma för skolans deltagare, till exempel studeranderätt, studiemiljö och gemensamma aktiviteter.

Kursrådet består av en representant från varje utbildning/mentorsgrupp. Samt en representant från skolans personal.

Kursrådets medlemmar företräder sin utbildning/mentorsgrupp och ansvarar för att adjungera en vice representant då hen inte själv kan närvara vid möten.

Kursrådet sammanträder regelbundet en gång i veckan.

Kursrådet utser ordförande (sammankallande), vice ordförande och sekreterare. Kursrådet utser också en representant till skolans skyddskommitté, samt två representanter som har möjlighet att medverka vid styrelsemöten.

Protokoll från kursrådet görs tillgängliga för skolans deltagare och personal.

Kursrådets medlemmar rapporterar till sina kurskamrater kring de ärenden som behandlas i kursrådet.

Kursrådets uppgifter är att

  • Stärka och utveckla demokratin på skolan.
  • Behandla frågor och synpunkter från deltagare på de olika utbildningarna.
  • Förbereda ärenden och föra fram synpunkter till skolledning.
  • Vid läsårets början presentera kursrådet för skolans deltagare och informera om kursrådets uppdrag.
  • Anordna två gemensamma aktivitetsdagar för skolans deltagare, vanligtvis en gång i början på höstterminen och en gång på vårterminen (Fettisdag).
  • Använda avsatt budget i linje med kursrådets uppdrag.
  • Årligen utvärdera egna och relaterade styrdokument.
  • Årligen utvärdera sin egen verksamhet.