Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Avstängning och avskiljande

Strömbäcks folkhögskolas grundläggande inställning är att på alla sätt stödja våra studerande så att de ska kunna nå sina studiemål. Det är emellertid ibland nödvändigt att vidta åtgärder som visar att vi menar allvar med de uppsatta reglerna.

Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen eller i förekommande fall, från studentboendet.

Exempel på orsaker kan vara följande:

  • Alkohol, narkotika/ droganvändning eller påverkan inom skolans område
  • Annan hantering av droger
  • Missbruk av skolans datanät
  • Stöld
  • Rasistiska, sexistiska och annan diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning
  • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
  • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen

Avstängning från studentboendet kan också ske vid åsidosättande av studentboendets villkor och föreskrifter.

Arbetsgången i dessa ärenden är följande:
Rektor eller bitr. rektor i samråd med linjeföreståndare, kallar till samtal där man utdelar en varning. I särskilt grova fall kan det handla om omedelbar avstängning eller avskiljande från studentboendet och/eller från undervisningen permanent. Då försöker vi så långt det är möjligt att finna en lösning för hur vi ska stödja den studerande så att fortsatta problem kan undvikas. Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av bägge parter.

Om problemen ändå upprepas beslutar rektor om avstängning under viss tid och/eller avskiljande från undervisningen permanent, om så inte skett enligt punkten ovan. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.

Om den studerande är missnöjd med skolans beslut går det att vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd, FSR. FSR kommer då att bedöma om den studerandes ärende har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard.

FSR kan också yttra sig om skolans regler är tydliga och ändamålsenliga och granska agerandet utifrån ett studerandeperspektiv. E-postadressen till FSR är fsr@folkbildning.net