Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Alkohol och droger

Strömbäcks folkhögskola verkar för att alla studerande och personal ska ha en drogfri arbetsplats. Vi anser att det är viktigt att respektera allas rätt till en bra studie-, arbets- och boendemiljö.

Alla studerande som accepterar en studieplats på vår skola förbinder sig också att följa vår drogpolicy. Vi har nolltolerans för narkotika och narkotikaliknande preparat inom skolans verksamhet. Bruk av alkohol får inte förekomma inom ordinarie skoltid eller i samband med av skolan organiserad verksamhet utanför skolan. Om du bor på skolan omfattas även din fritid på skolområdet av vår drogpolicy.

Brott mot denna regel kan innebära att den studerande avstängs från boendet. Det kan också innebära avstängning eller avskiljande från skolans undervisning. Vilka åtgärder som vidtas bedöms i varje enskilt fall. Det är rektor, i samråd med personalen, som beslutar om eventuella disciplinära åtgärder. Se dokument om avstängning/avskiljande.

Om studerande eller personal misstänker att narkotiska preparat förekommer hoppas vi att alla känner trygghet och kan berätta detta för skolans elevvård, rektor eller annan personal, så att lämpliga åtgärder sätts in. Vi handskas ytterst varsamt med uppgifter och skyddar identiteten.

Om allvarlig misstanke uppstår att studerande brukar droger så åligger det den studerande att påvisa sin drogfrihet. Vid misstanke om missbruk av narkotika även utanför skolan och under undervisningsfri tid kan skolan kräva drogtest av studerande. Skulle testerna visa spår av narkotiska preparat erbjuds den studerande behandlingsprogram i samråd med socialförvaltning och andra myndigheter. Polisanmälan görs rutinmässigt om skolan misstänker eller upptäcker bruk och/eller innehav av droger.

Strömbäck ska bedriva ett aktivt förebyggande arbete med målsättning att ingen studerande ska behöva lämna skolan på grund av alkohol eller andra droger. Vår ambition är att stötta till en drogfri tillvaro. Vid höstterminens start skall vår drogpolicy presenteras och förklaras. Detta upprepas vid behov.