Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter

Det finns regler att följa för dig som studerar här, men också från skolans sida. Vi kallar reglerna för studeranderättslig standard.

Alla som studerar på Strömbäcks folkhögskolas långa utbildningslinjer (kurser längre än 15 dagar) omfattas av skolans studeranderättsliga standard. Här finns en översikt av den information alla studerande har rätt att få ta del av, inför ansökan och efter antagning. Se även bilagor och policydokument i menyn.

1. Information innan den studerande är antagen
Informationen ska finnas på skolans hemsida. I övrig kursinformation ska hänvisning till hemsidan finnas.

Följande information ska intresserade kunna ta del av

 • Statens syfte med stödet till folkhögskolan
 • Folkhögskolans huvudman
 • Folkhögskolans styrelse
 • Mål med kursen
 • Antagningsprinciper för aktuell kurs
 • Kostnader under studietiden (kost, logi, material mm )
 • Diskrimineringsförbud
 • Policydokument Alkohol och droger
 • Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och bristande kunskaper i det svenska språket
 • Förekomst av studeranderättslig standard

Vid förfrågan ska information lämnas om Strömbäcks studeranderättsliga standard (även dess bilagor), dess innehåll och innebörd.

Utöver ovanstående information ska den som antagits ges fördjupad och kursspecifik information. Detta sker inför kursstart genom introduktionsbrevet höstbrev/vårbrev och under introduktionsdagar vid kursstart då linjeföreståndaren och kontaktläraren informerar och delger varje studerande dokumentet ”Strömbäcksguiden”.

2. Information vid kursstart
Varje studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

 • Linjeföreståndares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema/arbetsplan
 • Terminstider och ledigheter
 • Avgifter och kostnader under studietiden, betalningsrutiner samt försäkringar
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen och studiestöd
 • Diskrimineringsförbud
 • Policydokument Alkohol och droger
 • Skolans rättsliga standard  för studerande – dess innehåll och innebörd
 • Regler för användande av datorer
 • Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen såsom restaurang, lunchrum, gymnastikhall/idrottslokaler, aula, studior m fl
 • Skolgemensam och kursrelaterad veckoinformation såsom Veckoinfo, anslagstavlor och SchoolSoft
 • Former för deltagarinflytande

3. Deltagarinflytande och studeranderätt
Den pedagogiska idén på folkhögskolor är att den studerande själv har ansvaret för sitt lärande. Studiegruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kurskamrater. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.
Strömbäck arbetar aktivt för att skapa forum för dialog mellan skolledning, personal och studerande. Hur dessa forum ser ut avgörs i samråd, från år till år.

Följande rutiner finns idag:

 • Det mest direkta sättet att påverka studierna är att ta upp frågor i studiegruppen. Prata med kurskamrater, lärare och linjeföreståndare. Frågor kan sedan föras vidare till antingen skolledning och / eller kursråd som bildas i början av höstterminen.
 • De studerande får varje vecka den information som behövs för att fullgöra sina uppgifter och kunna delta i skolsamhället. Detta sker via gemensam information i skolans restaurang varje vecka samt på skolans anslagstavlor.
 • Varje studerande på de långa utbildningarna har rätt att ha minst två utvecklingssamtal per läsår med sin kontaktlärare och/eller linjeföreståndare.
 • De studerande har rätt att utse en adjungerad ledamot till skolans styrelse.
 • De studerande har också rätt att utse ett studerandeskyddsombud med lagstadgad befogenhet. Studerandeskyddsombudet ingår i skolans skyddskommitté. De studerandes arbetsmiljö och rättigheter skall ingå i de frågor som berörs i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på skolan.
 • Varje läsår genomförs en större enkätundersökning där såväl studerande som pedagogisk personal har möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på alla delar av vår verksamhet.

Strömbäck informerar via hemsidan de studerande om hur klagomål hanteras, om vilket ansvar skolans personal, rektor och styrelse har, om skolans studeranderättsliga standard och om folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

4. Avgiftsfri undervisning
I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri, däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material som skolan tillhandahåller (se Folkbildningsrådets kriterier för avgiftsfri undervisning).

Kostnader under studietiden finns uppdaterade på Strömbäcks hemsida och informeras om i samband med kursstart. De studerande kan också vid behov samtala med rektor, skolans ekonomichef och studievägledare om kostnader, betalningsrutiner och studiefinansiering.

5. Intyg

A. Studieintyg
Alla studerande har rätt att få ett studieintyg som innehåller kursens namn, kurstid, omfattning, kort beskrivning av innehåll samt underskrift av rektor. Även om studierna avbrutits har den studerande rätt att få ett studieintyg där det framgår att studierna har bedrivits under begränsad tid. Om den studerande önskar kan ev. studieomdöme skrivas in på studieintyget.

B. Studieomdöme
Alla studerande på Allmän linje, som fullgjort sina studier, har rätt att få ett studieomdöme. Med fullgjorda studier menas en studiegång där närvaron är så pass hög att en rättvis bedömning enligt Folkbildningsrådets kriterier är möjlig (se riktlinjer för studieomdöme).

Enligt Riktlinjer för studieomdöme är studieomdömet ”resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen”. Studieomdöme kan ges efter ett års heltidsstudier. Närvaron måste vara tillräcklig i alla ämnen, annars kan ingen gemensam bedömning göras. Strömbäcks lärare har enats om en närvarogräns vid 80 %. Understiger närvaron denna gräns i ett eller flera ämnen avgör lärarna gemensamt om en bedömning är möjlig att göra.

6. Om en utbildningslinje/kurs upphör eller ställs in

 • Om skolan har planer på att lägga ner en pågående utbildningslinje ska de studerande informeras minst en termin i förväg.
 • Eventuella villkor för att en utbildningslinje ska kunna genomföras ska redovisas i kursinformationen på hemsidan, t ex lägsta antal studerande, för vilken utbildningslängdens antagning gäller.
 • Om en utlovad utbildningslinje inte genomförs är skolan behjälplig att hänvisa till eventuell likvärdig utbildningslinje på annan folkhögskola.

7. Utvärderingar
Alla studerande ska årligen erbjudas att utvärdera den utbildning man deltar i. Utvärderingarna sker anonymt och genomförs under samma tidsperiod för alla långa kurser. Alla studerande ges möjlighet att ta del av det statistiska resultatet. Redovisningen sker linjevis och gruppvis och varje studerande har rätt att vid begäran få en egen utskrift.

Strömbäcks folkhögskola genomför också varje år den sk FB–kvalitétsenkäten och vårt kursråd utvärderar dessutom studerandegemensam verksamhet.

8. Försäkringar
Den som studerar på Strömbäck omfattas av en kollektiv försäkring. Den som bor på studentboendet måste teckna en egen hemförsäkring för det lösöre som förvaras på rummet.

9. Disciplinära åtgärder
Strömbäcks folkhögskolas principiella utgångspunkt är att den studerande är på skolan för att bedriva studier.

A. Avstängning och avskiljande från studier
Om den studerande inte ägnar sig åt studier eller ägnar sig åt något som stör studierna i den grad att det påtagligt påverkar det egna eller andras studieresultat kan skolan komma att ifrågasätta den studerandes rätt till sin studieplats. Åtgärder som kan vidtas är tidsbegränsad avstängning eller definitivt avskiljande.

Varje enskilt fall prövas mot Strömbäcks principiella utgångspunkt och mot policydokumenten: Avstängning och avskiljande och Alkohol och droger. Alla disciplinära åtgärder dokumenteras.

B. Avhysning från studentboende
Boende på Strömbäcks folkhögskolans internat ska teckna ett hyreskontrakt för studentboende. Den som avbryter sina studier, självmant eller på grund av att skolan har vidtagit åtgärder, har inte rätt att bo kvar på studentboendet. Den boende kan inte heller bo kvar om man inte deltar i undervisningen.

Om en hyresgäst inte betalar sin hyra eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet har Strömbäck rätt att avhysa hyresgästen.
För övrig info kring studentboende se hyreskontrakt.

10. Sekretess- och arkiveringssregler

Sekretess
Uppgifter om studerande lämnas generellt inte ut till privatpersoner, organisationer, myndigheter eller företag. Undantag är de rapporter som vi enligt vårt uppdrag måste lämna. Kommer en förfrågan utifrån så avgörs frågan av rektor utifrån samhällets ansvar, vem det gagnar varför, t ex vid förfrågan från polis.

Utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning görs enbart efter prövning av Etikprövningsnämnd enligt personuppgiftslagen och etikprövningslagens bestämmelser.

Varje personal får vid anställningen information om vad sekretess innebär och hur vi ska förhålla oss.

Arkivering
Det är Strömbäcks folkhögskolas målsättning att dels kunna förvara dokument på ett säkert sätt och dels kunna tillhandahålla den studerande dokumentkopior efter studietiden.

Ansökningshandlingar
Förvaras på Strömbäck under utbildningstiden. Efter genomförd utbildning kan den studerande på egen begäran få tillbaka sina handlingar. Kvarlämnade handlingar makuleras.

Intyg och eventuellt studieomdöme
Alla intyg (original) delas eller sänds ut till den studerande efter genomförd utbildning. En kopia av varje intyg och ev studieomdöme förvaras på Strömbäck.

Hyreskontrakt
Hyreskontraktet upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen (den studerande) och ett till hyresvärden (Strömbäck). Strömbäcks exemplar förvaras på skolan under hyrestiden och makuleras sedan.

Handlingar av ekonomisk uppföljning arkiveras i 7 år enligt bokföringslagens krav.

Dina rättigheter på folkhögskola

> Dina rättigheter på folkhögskola (pdf)

Läs mer om dina rättigheter hos Folkbildningsrådet.