Teckenspråks/dövblindtolkutbildning
tom
År 3 och 4

Teckenspråk
Du ges möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dina kunskaper i teckenspråk. Stort utrymme ges åt grammatik.

Svenska
Du får också möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dina kunskaper i det svenska språket. Speciell uppmärksamhet ägnas åt den funktionella aspekten av språket.

Tolkning
Du får genom teori och praktiska övningar utveckla din förmåga att tolka mellan svenska och svenskt teckenspråk och tolka till personer med dövblindhet i metoderna: Taktilt teckenspråk, anpassat teckenspråk till begränsat synfält, tydligt tal och centraltolkning. Du får arbeta med att utveckladin yrkesroll. Vi belyser och bearbetar tolksituationer ur språklig, psykologisk och etisk aspekt.

Dövblindkunskap
Ämnet är en förberedelse för momentet dövblindtolkning. Vi vill ge förståelse och kunskap om dövblindgruppens sammansättning, de vanligast förekommande tolkmetoderna, ledsagning och syntolkning. Du ges tillfälle att få kontakt med dövblinda personer för att öva att kommunicera med dem.

Samhällskunskap och aktuell orientering
Du får kunskap inom olika samhällsområden och vi bevakar och diskuterar aktuella händelser i världen. Vi belyser döva och dövblindas situation i samhället och du ges tillfälle att arbeta med områden speciellt intressanta för blivande tolkar.

Psykologi
Du får kunskaper om psykisk ohälsa, behandlingsformer och terapier, grupp- och familjepsykologi, psykosomatik samt kris- och katastrofpsykologi.

Drama
Du arbetar med att öva förmågor som t ex koncentration, spontanitet och associationsförmåga som en förberedelse inför momentet tolkning.

Etik
Du ges möjlighet att upptäcka din egen livshållning och den plats som livssyn och värderingar har i ditt liv och yrkesutövande. Du får kunskaper om grundläggande etiska teorier och reflexionsmodeller.

Individen, gruppen mot målet (IMG)
Vi arbetar teoretiskt och med kreativa uttryck för att stötta individens utveckling mot målet med gruppen som stöd och hjälp.

Motion
Du får bidrag till motionskort för att själv kunna välja lämplig träningsform.

Praktik
12 veckors praktik fördelat på två år ingår.