Strömbäcks folkhögskola anmäler till CSN:
När en person är antagen som studerande på utbildningen
Att den studerande har påbörjat utbildningen
Efter terminens slut om den studerande följt studierna i normal takt

Den studerande som har studiehjälp och ej hunnit fylla 20 år innevarande termin:
Skall själv ansöka om inackorderingstillägg
Själv ansöka om extra tillägg (för studiehjälpen behövs ej någon ansökan)

Den studerande som har studiemedel  och fyllt 20 år innevarande termin:
Skall själv skicka in en ansökan om studiemedel till CSN
Kontrollera CSN:s beslut
Meddela CSN att studierna påbörjats
Meddela eventuella studieavbrott

Den studerande och skolan skall båda rapportera till CSN:
Vid förändrad omfattning av studierna
När uppehåll i utbildningen varat minst en vecka
Vid byte av utbildning
Om studierna avbrutits

Skolan har inget ansvar för CSN:s rutiner för utbetalningar eller avbrutet studiemedel. De studerande måste själva ta ansvar för att utbetalda studiemedel kan komma att krävas tillbaka eller bli indragna av CSN, om inte studier bedrivits på det sätt det var tänkt.