Folkhögskolan ligger ca 21 km från Umeå centrum.
Här finns bad, fiske och båtliv endast ett stenkast bort.
Det finns också närhet till strövområden och skoterleder som sträcker sig från Strömbäck till Norrmjöle.

Skolan har idag ca 50 rum fördelade på 6 hus. Huvudsakligen enkelrum med egen toalett och dusch. Alla hus har eget kök med grundutrustning. Tvättstuga finns i alla internathusen.

På skolområdet finns ett bibliotek, gym och en gymnastikhall med bastu.
Dessutom finns det ett lättillgängligt upplyst motionsspår som vintertid används som skidspår.
Klicka här för att se skolområdet från luften.

Folkhögskolan är en alternativ skolform som bygger på ett levande samspel mellan människor.

skolans byggnader

Personalen på Strömbäck har lång erfarenhet av vuxenutbildning och är beredd att bjuda på sig själv för att de studerande skall få ut så mycket som möjligt av tiden på skolan. Vi utgår från varje persons behov och möjligheter och försöker möta dem så allsidigt som möjligt. I kombination med små grupper där alla blir sedda, trivsamma lokaler och natursköna omgivningar ger det här dig de bästa förutsättningarna för goda studieresultat. För att skapa goda förutsättningar för de studerande satsar vi på att erbjuda digitala verktyg, bl a talsyntes, tillgång till inlästa läromedel, talböcker och anteckningsstöd.

För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan har ett studeranderättsligt råd, FSR , inrättats 2011-01-01. Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning under tiden de studerar på folkhögskolan.
Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. FSR prövar ärenden mot folkhögskolans egna regler och villkor.

Studerande vid folkhögskolekurser/ utbildningar som är längre än 15 dagar kan vända sig till FSR i tvister i följande frågor som omfattas av deras uppdrag:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler

Syfte och mål
Strömbäcks folkhögskola vill och ska i sitt arbete sträva efter att uppfylla statens syften med anslag till folkbildningen. Det innebär framför allt att främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen stärka och utveckla demokratin bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Strömbäck skall i sitt arbete också sträva efter att vara utbildningsresurs för huvudmännen och skolans inriktning skall präglas av huvudmännens värderingar och mål.

De profilmål som finns på skolan enligt stiftelsens stadgar är att stimulera människor till formulering av livsfrågor att levandegöra den kristna tron och livsåskådning att utifrån kristna värderingar och tankar kring varje människas lika värde erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, en skapande verksamhet och ett ansvarstagande att utifrån en människosyn som är förenlig med kristen tro och livshållning prioritera socialt och kulturellt missgynnade grupper att all verksamhet skall vara mångsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande.

Folkhögskolan vill:
• stärka och utveckla demokratin
• göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
• skapa engagemang för att kunna delta i samhällsutvecklingen
• höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• öka intresset och delaktigheten i kulturlivet

Strömbäcks folkhögskola vill också särskilt visa på:
• en värdegrund och människosyn som är förenlig med kristen tro
• en livshållning om alla människors lika värde med tolerans och respekt för varandra
• en levande kristen tro och livsåskådning genom bl a tillfällen till samtal/ dialog

Skolans huvudman
Skolan har en ideologisk huvudman som består av, Luleå stift, EFS i Västerbotten och Umeå Pastorat.
Strömbäcks skola är en av de drygt hundra folkhögskolor som har folkrörelser eller organisationer som huvudmän.
Vi försöker hålla den kristna miljön levande och engagerande. Några gånger under terminerna är det samlingar i kyrkan, särskilt i samband med de större högtiderna.
Vår kyrka används också ofta för vigslar och dop.

Ägandet
Strömbäcks folkhögskola ägs och drivs av en stiftelse vars ändamål är att bedriva folkhögskoleverksamhet. Stiftare och huvudmän är EFS Västerbotten, Umeå kyrkliga samfällighet och Luleå stift.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, bildades 1856 och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

Stiftelsens styrelse
Arne Andersson Ordf.
Matilde Burström
Lilian Jansson
Inge-Bert Täljedal
Kristoffer Hedman
Ester Roos-Engstrand
Simon Persson

Skolans organisationsnummer är 802423-8662
Postgiro:6 37 65-2, bankgiro:193-2649

Till toppen