“Att leda ideella medarbetare” är en kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. Syftet med denna processutbildning är att rusta personer som samordnar och leder ideella medarbetare till att bli möjliggörare för ideellt engagemang.

Under de fyra kurstillfällena får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter som juridiska frågor om ideella medarbetare, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl församlingen som för den enskilde kursdeltagaren. Ansökan görs därför av kyrkoherden och till ansökan bifogas ett brev där både kyrkoherden och den/de som ska gå kursen på några rader formulerar vilken målsättning församlingen har med att sända medarbetare till kursen.

Mellan kurstillfällena har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till utvecklingsprocessen i det egna församlingsarbetet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren ges både utrymme och stöd att i en referensgrupp kunna reflektera kring innehållet i utbildningen samt tillfällen att förankra det som tas upp i kursen bland övriga medarbetare i sin hemförsamling. Kursen leder fram till en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella medarbetare, som med fördel kan tas upp för beslut i kyrkorådet.

Kursen omfattar 10 kursdagar på Strömbäcks folkhögskola, samt olika uppgifter mellan kurstillfällena.

KURSPLAN.pdf

Kostnad
Kursen bekostas av Ideellt forum och Strömbäcks folkhögskola. Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen, totalt 11 700 kr.

Kyrkoherdens medverkan
Efter att kursdeltagaren antagits meddelas kyrkoherden om vilka tillfällen som hen förväntas närvara. Vanligtvis handlar det om en eller en halv dag i samband med första och sista kurstillfället.

Kursledning
Jan-Olof Nordström
Maria Wålsten
Anders Höglund
Åsa Selldén

Mer information
Ideelltforum.se
info@strombacksfolkhogskola.se

Ansökan
Skicka er ansökan till: info@strombacksfolkhogskola.se

I ansökan ska följande stå:
Fullständigt personnr
Namn
Adress
Mobiltelefon
Epost
Kyrkoherdens namn och telefon
Fakturaadress med ref. kod

Ansökan skall vara inne senast 30 nov 2017 och besked om vilka som antas till kursen lämnas under december månad. Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Kursen motsvarar cirka kvartsfart.